Skole­bestyr­elsen

Skolebestyrelsen på Petersmindeskolen fastsætter principper for skolens virksomhed. Det er blandt andet principper for undervisningens organisering og for samarbejdet mellem skole og hjem.

 • Forretningsorden for skolebestyrelsen på Petersmindeskolen

  Bestyrelsens sammensætning, valg og konstituering.

  • Bestyrelsen er sammensat af:
   • 7 forældrerepræsentanter
   • 2 medarbejderrepræsentanter
   • 1 skoleleder og viceleder (som ikke har stemmeret

  Elevrådets formand og næstformand deltager på udvalgte dagsordenspunkter efter aftale.

  Valg af forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere sker i henhold til gældende
  regler fastsat af Undervisningsministeriet samt styrelsesvedtægt og valgtilforordningen for Vejle Kommunes skolevæsen.

  Valg af medarbejderrepræsentanter sker ved, at skolens leder indkalder samtlige
  medarbejdere, der gør tjeneste på skolen, til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. Kun
  medarbejdere med ansættelsesforhold på mindst et år og på mere end 1/3 af fuld tid tillægges stemmeret. De to medarbejdere, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt. To stedfortrædere
  vælges efter samme fremgangsmåde. Ved stemmelighed trækkes lod.

  Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde med en formand og en næstformand valgt blandt de forældrevalgte medlemmer.

  Formand og næstformand kan vælges for fleksible perioder, eksempelvis to år af gangen, såfremt bestyrelsen ønsker det.

  Er et medlem forhindret i at deltage i bestyrelsesmøderne over en længere periode,
  indkaldes suppleant. Bestyrelsen beslutter i samråd, hvornår dette er aktuelt.

  Retningslinjer for bestyrelsesarbejdet

  Skolebestyrelsen udøver generelt sin virksomhed i møder. Intet medlem kan således udøve
  skolebestyrelsens beføjelser alene. Dog er formanden bemyndiget til at ekspedere
  presserende sager, som herefter skal forelægges bestyrelsen på det næstfølgende ordinære møde. Bestyrelsens opgaver er beskrevet i Folkeskoleloven med tilhørende vejledninger. I tillæg skal understreges, at bestyrelsen forventes at evaluere vedtagne principper m.m. løbende efter behov.

  Formandens opgaver:

  • Formanden udarbejder i samarbejde med skolelederen en dagsorden forud for hvert møde.
  • Formanden kan holde uformelle, orienterende møder med skolelederen mellem skolebestyrelsens møder. Vigtige informationer herfra videregiver formanden til bestyrelsens øvrige medlemmer.
  • Formanden forventes at inddrage bestyrelsesmedlemmerne aktivt i bestyrelsens arbejde. Det er således formanden, der skal tage initiativ til nedsættelse af arbejdsgrupper, underudvalg m.v.
  • Formanden er mødeleder og skal sørge for en sober og konstruktiv debat.
  • Næstformanden er stedfortræder i formandens fravær.

  Antallet af ordinære møder pr. år.

  Der afholdes et månedligt ordinært møde fra august til juni af 2½ timers varighed. Mødedatoerne for det kommende skoleår udsendes til bestyrelsesmedlemmerne i juni og dækker det kommende skoleår.

  Beretning og forældreinvolvering

  Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. Denne udarbejdes som udgangspunkt af formanden.

  Beretningen offentliggøres med henblik på at informere og involvere forældrene i en åben dialog om skolens virksomhed og aktuelle emner af relevans herfor.

  Bestyrelsens møder

  Dagsorden:

  • Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en
   tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af det eller de punkter til dagsordenen, der begrunder indkaldelsen.
  • Der kan af formanden indkaldes til ekstraordinære møder med kort varsel, og
   da så vidt muligt med underretning om, hvilke sager der skal behandles.
  • Formanden fastsætter i samarbejde med skolens leder en dagsorden for hvert møde – og tilrettelægger punkternes rækkefølge under hensyntagen til
   elevrådsrepræsentanternes eventuelle deltagelse – som skolens leder
   udsender pr. mail til medlemmerne senest 4 hverdage forud for mødet.
  • I tilfælde, hvor skolelederen udsender materiale fra kommunens forvaltning
   eller politiske niveau, som har kort svarfrist, kan det være nødvendigt at fravige
   den normale frist for bestyrelsesmateriale.
  • Såfremt medlemmer ønsker punkter tilført dagsordenen, skal det meddeles
   formanden eller skolelederen senest 8 dage før mødet.

  Mødernes gennemførelse:

  • Formanden fungerer som mødeleder, med mindre andet er aftalt.
  • Skolebestyrelsens møder er lukkede møder. Elevrådsrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner. Herfra dog undtaget valg af skolebestyrelsesformand.
  • Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for de indbudte. Afgørelser herom træffes af formanden.
  • Er et medlem forhindret i at deltage til mødet, meldes afbud enten til
   skolelederen eller til formanden.

  Beslutningsproces

  • Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end 2/3 dele af de
   stemmeberettigede medlemmer er til stede, og forældresiden er i flertal.
  • Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er
   personligt (herunder regnes også virtuelt) til stede under disse.
  • Alle beslutninger foretages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af
   stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

  Beslutningsreferat

  • På mødet føres et beslutningsreferat af en af skoleledelsens repræsentanter.
  • I beslutningsreferatet anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til
   stede. Ved delvis deltagelse på mødet anføres, hvilke(t) punkt(er) vedkommende har deltaget i behandlingen af.
  • Referatet bliver godkendt via fremsendelse til medlemmerne på mail hurtigst
   muligt efter afholdelse af skolebestyrelsesmøde. Svarfrist for kommentering er
   3 dage, hvorefter referatet anses for godkendt.
  • Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført referatet og medsendt
   bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
  • Beslutningsreferatet skal være tilgængeligt på skolens hjemmeside senest 14 dage efter mødet.
  • Næste mødedato skal fremgå af referatet af seneste bestyrelsesmøde.

  Godkendelse af forretningsorden samt ændringer

  • Forretningsordenen skal altid respektere styrelsesvedtægtens bestemmelser.
  • Forretningsordenen kan kun ændres på et ordinært møde indkaldt efter de herom
   gældende regler.
  • Eventuelle ændringsforslag skal foreligge i skriftlig form og udsendes sammen med
   dagsordenen senest 8 hverdage før mødets afholdelse.

Skolebestyrelsen

Kim Jesper Herman Nørgaard Skolebestyrelsen Formand
Anders Thomsen Lunde Skolebestyrelsen Forældrerepræsentant
Anne Merete Lyngroes Fladmose Skolebestyrelsen Forældrerepræsentant
Mikkel Lund Mortensen Skolebestyrelsen Forældrerepræsentant
Thorsten Møller Jensen Skolebestyrelsen Forældrerepræsentant
Karin Stange Dahl Skolebestyrelsen Medarbejderrepræsentant
Marianne Lindbjerg Skolebestyrelsen Medarbejderrepræsentant
Line Seistrup Viceleder Afdelingsleder 7.-9. årgang
Send e-mail